Reference

PŘEHLED VÝZNAMNĚJŠÍCH PŘEKLADATELSKÝCH PROJEKTŮ

 • Dlouhodobá překladatelská spolupráce s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti a Centrem adiktologie PK 1. LF UK (2001 – dosud)
 • Poskytování překladatelských služeb v rámci realizace olomouckého modulu projektu Ministerstva práce a sociálních věcí zaměřeného na reformu sociálních služeb (2002-2003)
 • Realizace překladů pro Probační a mediační službu ČR v rámci česko-britského twinningového projektu TRANSITION FACILITY (2005-2006)
 • Překladatelská spolupráce na realizaci projektu IS Equal „ENTRE – Přechod k podnikání“ (2005-2007) a veřejné zakázky „Vzdělávání zaměstnanců služeb zaměstnanosti“ (2007)
 • Překladatelská spolupráce s Regionálním operačním programem Střední Morava (2007)
 • Překlady pro české orgány činné v trestním řízení – mezinárodní zatýkací rozkazy, podklady pro extradiční žádosti apod. (2000 – dosud)


PŘÍKLADY VÝZNAMNĚJŠÍCH PŘEKLADATELSKÝCH ZAKÁZEK (publikací)

Překlady do českého jazyka:


 • Krátký úvod do literární teorie [Literary Theory; A Very Short Introduction], J. Culler. Brno, Host 2002. ISBN 80-7294-070-8
 • Mezinárodně platné pokyny k evaluaci služeb a systémů zaměřených na léčbu poruch způsobených užíváním psychoaktivních látek [International Guidelines for the Evaluation of Treatment Services and Systems for Psychoactive Substance Use Disorders], WHO, UNDCP, EMCDDA, 2003. Publikováno na www.drogy-info.cz
 • Příručka k provádění výběru metodou sněhové koule : snowball sampling . [Handbook on Snowball Sampling], Rada Evropy, Pompidou Group. Praha, Úřad vlády České republiky, 2003. ISBN 80-86734-08-0
 • Studie k teorii fikce [Problems in the Theory of Fiction], J. Culler. Brno, AV ČR 2005. ISBN 80-85778-46-7
 • Prevence užívání drog mezi mladými lidmi: Přehled dostupných informací [Drug Use Prevention among Young People], Y. McGrath et al., Praha, 2007. ISBN 978-80-87401-1
 • Přehled důkazní základny harm reduction jako přístupu k řešení problematiky užívání drog [A Review of the Evidence-Base for Harm Reduction Approaches to Drug Use], N. Hunt et al., dosud nevydáno.
 • Konopí a duševní zdraví: Reakce na nové výzkumné poznatky [Cannabis and Mental Health: Responses to the Emerging Evidence], N. Hunt et al., dosud nevydáno
 • Adiktologické poradenství [Addiction Counseling], G. Miller. Praha, Galén, ve fázi redakční přípravy.

Překlady do anglického jazyka:


 • Dokumentace k olomouckému komplexu barokních morových sloupů a kašen pro Úřad města Olomouce v souvislosti s žádostí o zapsání těchto památek do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO – 1997
 • Certainty and Searching in Czech Photography of the 1990s [Jistoty a hledání v české fotografii 90. let], V. Birgus / M. Vojtěchovský. Praha, KANT 1996. ISBN 80-901903-6-7
 • The Photographer František Drtikol [Fotograf František Drtikol], V. Birgus. Praha, KANT 2000. ISBN 80-86217-24-8
 • Miovský M.(2004): Situation on the Drug Scene in the Czech Republic during the 1990s. Vienna: Dialog. str. 21-29
 • Miovsky, M. & Gajdosikova, H. (2005): The Prison system in the Czech Republic: analysis of the current state of illicit drug use and prevention and treatment measures . Internationl Journal of Drug Policy, 16, 262-266
 • Action Plan for the Implementation of the National Drug Policy Strategy for the period 2005-2006 [Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2006], Praha, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 2005. ISBN 80-86734-61-7
 • Novel Enzymatic Technologies to Safeguard Cultural Heritage , F. Makeš. Göteborgs Universitet, 2006. ISBN 91-7346-557-7


PŘEHLED VÝZNAMNĚJŠÍCH TLUMOČNICKÝCH PROJEKTŮ

Konsekutivní tlumočení:


 • dlouhodobá spolupráce s Mezirezortní protidrogovou komisí v rámci realizace česko-rakouského twinningového projektu PHARE „DRUG POLICY“ (2001-2002)
 • tlumočení pro britské experty v rámci olomouckého modulu projektu Ministerstva práce a sociálních věcí zaměřeného na reformu sociálních služeb (2002-2003)
 • dlouhodobá spolupráce s Probační a mediační službou ČR v rámci česko-britsko-nizozemského twinningového programu, včetně tlumočení studijních cest do Haagu a Edinburku (2003, 2005-2006)
 • tlumočení pro Marka Wallingera u příležitosti jeho výstavy v NG v Praze, 2006 (mj. tisková konference, rozhovory pro media)
 • tlumočení při jednání vídeňského arbitrážního soudu
 • dlouhodobá spolupráce s firmou CEPAC Morava a EDUKOL při realizaci projektů IS Equal (2006 – dosud)
 • návštěva hodnotitelské mise EU ke vstupu ČR do Schengenského prostoru (2006)
 • tlumočení při studijní cestě zástupců MPSV do Londýna v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců služeb zaměstnanosti“ (2007)
 • tlumočení pro orgány činné v trestním řízení (2000 – dosud)

Simultánní tlumočení:


 • konference EGERIS – integrované záchranné systémy (Praha; 2003)
 • setkání ministrů kultury zemí „Visegradské čtyřky“ (Olomouc; 2003)
 • série konferencí ROMOVÉ V ČESKÝCH MĚSTECH A OBCÍCH (Olomouc, Ostrava; 2005)
 • konference AIR AMBULANCE o letecké záchranné službě (Hr. Králové; 2005)
 • záchranářská konference RESCUE (Olomouc, Jeseník; 2004, 2005, 2006)
 • konference projektu ENTRE – Přechod k podnikání - IS Equal (Olomouc; 2006)
 • zasedání MONITOROVACÍHO VÝBORU FONDU SOUDRŽNOSTI (Jihlava; 2006)
 • BISE Fórum (Hradec Králové; 2006)
 • konference Rozvoj kompetencí v kontextu Evropského rámce kvalifikací a partnerského přístupu - ESF, Equal (Ostrava; 2007)
 • konference ŘEKY PRO ŽIVOT MĚST (Olomouc; 2007)
 • konference PODNIKATELSKÉ LÍHNĚ (Olomouc; 2007)
 • GEMM Offsite Meeting (Malenovice ; 2008)
 • konference PODNIKATELSKÉ KOMPETENCE (Praha ; 2008)
 • konference ZAVÁDĚNÍ MODELU CAF V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÉ SPRÁVY (Olomouc)