Překlady

Provádím pasivní (z angličtiny do češtiny) i aktivní (z češtiny do angličtiny) překlady textů různé povahy a zaměření, zejména:

 • běžná obchodní korespondence a dokumentace
 • smlouvy a jiné právní texty
 • dokumentace související s problematikou evropských strukturálních fondů a EU obecně
 • management, řízení projektů, poradenství, lidské zdroje
 • zdravotnictví – klinická hodnocení, drogová epidemiologie
 • propagační a prezentační materiály
 • texty www stránek

Překlady se soudním ověřením:
V dubnu 2000 jsem byl Krajským soudem v Ostravě jmenován tlumočníkem jazyka anglického, což mi umožňuje opatřovat přeložené texty doložkou soudního překladatele a tlumočníka. Tato služba je žádána zejména u překladů smluv, výpisů z obchodního rejstříku, živnostenských listů, notářských zápisů, rodných listů apod. Do dnešního dne jsem provedl více než 800 úkonů tohoto druhu.
Průběžně spolupracuji s orgány činnými v trestním řízení – mj. překlady mezinárodních zatýkacích rozkazů a extradičních žádostí.

Společenskovědní obory:

Specializuji se na překlady z oblasti společenských věd, zejména:

 • psychologie
 • sociologie
 • sociální práce
 • historie
 • umění
 • literární věda

Přehled realizovaných překladatelských projektů a publikovaných překladů naleznete zde.

Při realizaci odborných překladů komunikuji dle potřeby s příslušnými pracovníky klienta či experty z daných oborů, abych v maximální možné míře eliminoval významové či terminologické nepřesnosti. Za tímto účelem rovněž využívám specializované slovníky (včetně nejmodernějších elektronických slovníků), internet a softwarové nástroje CAT.

Rovněž úzce spolupracuji s kvalifikovanými rodilými mluvčími, s nimiž konzultuji případná úskalí při překladu do cizího jazyka. Na žádost objednatele provedou korekturu celého textu.

V případě rozsáhlejších překladatelských zakázek jsem schopen zajistit tým několika profesionálních překladatelů, který danou zakázku zpracuje v požadovaném termínu. V takovém případě funguji jako koordinátor projektu (sjednocení terminologie, stylu, grafické úpravy apod.) a přebírám plnou zodpovědnost za práci svých kolegů.